Köpvillkor

Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.

Juridisk information

Thimons Konditori AB

Org.nr: 556737-0142

Adress: Esplanaden 1B

571 31 Nässjö

Sverige

Telefon: 0380-133 39

Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.

Tillämplighet

Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för säljföretaget.

Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, www.kov.se.

Personuppgiftslagen (GDPR)

Vi arbetar strikt under personuppgiftslagen. Enligt denna lag måste vi be dig samtycka till att vi behandlar och sparar uppgifter om dig i vår databas. Genom köp hos Thimons Konditori AB bekräftar du detta samtycke.

Alla personuppgifter inklusive ditt personnummer som du lämnar till oss eller som vi får del av när du anmäler dig för köp eller besöker vår hemsida kommer att behandlas av Thimons Konditori AB i egenskap av personuppgiftsansvarig.

Informationen kommer att användas i syfte att vi vid köp skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, utföra kreditkontroll samt i marknadsföringssyfte. Thimons Konditori AB kommer aldrig att låta tredje part använda dina personuppgifter i annat syfte än för att kunna utföra beställningen.

Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna skall rättas eller raderas.

Beställning

För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Thimons Konditori AB lider ekonomisk skada, polisanmäls. Thimons Konditori AB friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Thimons Konditori AB sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

Betalning

Moms ingår i alla priser. Betalning görs med kort via Internet med WorldLines betalsystem (https://www.bambora.com/sv/se/), vilket möjliggör betalning med Visa, MasterCard, Swish och via faktura. Vid försäljning via konto-/kreditkort börjar villkoren gälla så snart korttransaktionen har godkänts och summan dras direkt från kontot. Ingen extra avgift utgår för kortbetalning.

Leverans och avbeställning

Beställningar måste göras med 1 dags framförhållning. Vissa produkter har längre beställningstid, se produktspecifikation.

Beställningar mottagna på lördagar och söndagar kommer att behandlas enligt vald butiks öppettider för upphämtning.

Leveransen sker på valt datum till vald butik fraktfritt.

I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med Thimons Konditori AB köpevillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning av produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig.

Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Thimons Konditori AB per e-post.

Äganderättförbehåll

Alla varor förblir Thimons Konditori AB tills dess full betalning erlagts.

Ansvar för fel

Thimons Konditori AB ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor. Thimons Konditori AB bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex, men ej begränsat till, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Reklamationsvillkor och ångerrätt

Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta Thimons Konditori AB reklamationsavdelning på telefon 0380-133 39, via e-post bestallning@thimons.se, och uppge order-id samt orsak till reklamationen.

Vid reklamation ska hela produkten eller del av produkten returneras, tillsammans med angivelse av inköpsdatum och inköpsställe. Ärendet undersöks, behandlas och avgörs därefter manuellt. Produkter med anmärkningar som returernas till Thimons Konditori AB bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. För privatkonsument gäller konsumentköplagen.

Vid produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt.

Outlöst försändelse

För beställning som ej hämtas ut sker ingen kreditering av köpets belopp. Betalat belopp tillfaller Thimons Konditori AB som avgift för utebliven hämtning.

Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Thimons Konditori AB kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Thimons Konditori AB befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Övrigt

Thimons Konditori AB förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Thimons Konditori AB rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Thimons Konditori AB skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt.